Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V., (hierna “Syntrus Achmea”) kantoorhoudende te Amsterdam (Handelsregister nr. 33306313), is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onderdeel a Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze vergunning geeft de bevoegdheid om op te treden als beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft. Daarnaast is Syntrus Achmea bevoegd om een individueel vermogen te beheren en in uitoefening van beroep of bedrijf te adviseren over financiële instrumenten. Syntrus Achmea spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de informatie op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De informatie op deze website is slechts bedoeld ter oriëntatie en vormt geen voorstel of aanbod en is evenmin bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing of het aangaan van een overeenkomst van hypothecaire geldlening of enige andere (financiële) dienst. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van deze informatie in te schrijven op een fonds of op een andere manier financiële instrumenten, persoonlijk beleggingsadvies of andere financiële diensten te verkrijgen. De inhoud van deze website is gebaseerd op informatiebronnen die door Syntrus Achmea betrouwbaar worden geacht. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van de informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Mochten er onjuistheden in de informatie voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Syntrus Achmea geen enkele aansprakelijkheid, ook niet indien sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie. Syntrus Achmea garandeert niet dat aan haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Syntrus Achmea aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Als de informatie op deze website zou afwijken van enige op een specifiek product toepasselijke voorwaarden, dan gelden de productvoorwaarden. De op deze website opgenomen informatie, opinies, feiten en meningen kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle informatie op deze website (teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken) is eigendom van of in licentie bij Syntrus Achmea en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht dan wel enig ander recht van intellectueel eigendom. Er worden geen rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven of toegewezen of op andere wijze overgedragen aan personen die toegang verkrijgen tot de informatie op deze website. Het is niet toegestaan om (gedeelten van) de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Syntrus Achmea.